http://www.vnuspa.org
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 2005
(Tiếp theo)