About Us
Main menu
Số truy cập: 7013610
PHÂN ƯU
VN-USPA (08/30/10)
Chúng tôi Hôi Ảnh Nghệ Thuật Việt Mỹ (VNUSPA)vừa nhận được tin buồn. Bà nhạc gia của Nhiếp Ảnh Gia Phạm Tiến Dũng (chủ nhiệm CLB nhiếp Ảnh huyện B́nh Đại) là bà TỐNg THỊ HOĂNH vừa về với Chúa . hưởng dương 78 tuổi . Chúng tôi xin thay mặt các bạn ảnh gần xa và toàn thể thành Viên VNUSPA THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng tang quyến . Nguyện cầu cho linh hồn của cụ sớm về Nước Chúa.

 Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Mỹ (VNUSPA)


 
Page: 1     Lần đọc: 1914 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc