About Us
Main menu
Số truy cập: 7013326
Qui-định mới về Tước-hiệu của FIAP.
VN-USPA (07/26/09)


Theo công văn số 2009/304E của Ban Lănh đạo Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) có một số điểm mới về việc phong tặng tước hiệu, vinh danh cho các nghệ sĩ và cá nhân trong lĩnh vực nhiếp ảnh bao gồm:

-  Artist FIAP: A.FIAP (Nghệ sĩ FIAP)

-  Excellence FIAP: E.FIAP (Nghệ sĩ ưu tú FIAP)

-  Excellence FIAP Bronze: E.FIAP/b (Nghệ sĩ ưu tú FIAP hạng đồng)

-  Excellence FIAP Silver: E.FIAP/s (Nghệ sĩ ưu tú FIAP hạng bạc)

-  Excellence FIAP Gold: E.FIAP/g (Nghệ sĩ ưu tú FIAP hạng vàng)

-  Excellence FIAP Platinum:E.FIAP/p        (Nghệ sĩ ưu tú FIAP hạng bạch kim)

-  Master FIAP: M.FIAP (Nghệ sĩ bậc thầy FIAP)

-  Excellence FIAP to Services Rendered: ESFIAP.

-  Honorary Exellence FIAP: Hon.EFIAP.

Các quy định mới về tước hiệu FIAP như sau:

1.A.FIAP: là tước hiệu đầu tiên có thể đạt được cho các tác giả khi tác phẩm của họ đạt chất lượng, kỹ thuật, sáng tác được công nhận trong các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

-  Tham gia kết quả trong các cuộc thi quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP ít nhất là 1 năm, số FIAP được công nhận đầu tiên phải ít nhất 1 năm.

-  Tham gia ít nhất 10 cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ tại ít nhất 5 nước khác nhau. Một ṿng (circuit) được xét như một salon.

-  Phải có ít nhất 30 điểm (Acceptances) với ít nhất 10 tác phẩm khác nhau trong các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

-  Hoàn thiện hồ sơ do FIAP qui định, nộp ít nhất 5 tác phẩm và không quá 10 tác phẩm (bao gồm ảnh màu, ảnh đen trắng hoặc hỗn hợp) đă được chấp nhận trong các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

2. E.FIAP: được trao cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, người có kỹ thuật đặc biệt xuất sắc, có sự sáng tạo, ư nghĩa toàn diện trong các tác phẩm của họ.

-  Đă có ít nhất 1 năm mang tước hiệu A.FIAP, cơ sở dựa trên ngày cấp bằng chứng nhận.

-  Thường xuyên được chấp nhận trong nhiều cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ

-  Ít nhất tham gia một cách thắng lợi 30 cuộc thi quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP tại ít nhất 15 nước khác nhau, một ṿng (circuit) được xét một salon.

-  Phải chứng minh ít nhất có 150 điểm (acceptances) với ít nhất là 50 tác phẩm khác nhau trong các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

-  Phải nộp ít nhất là từ 5 ảnh, nhiều nhất là 10 ảnh khác, không phải ảnh đă nộp để xin tước hiệu A.FIAP.

3.Các hạng E.FIAP:

-  Phải mang tước hiệu E.FIAP ít nhất là một năm, cơ sở dựa trên ngày cấp bằng chứng nhận E.FIAP.

E.FIAP/b: có trên 75 tác phẩm được công nhận với ít nhất là 25 tác phẩm khác nhau.

E.FIAP/s: có trên 150 tác phẩm được công nhận với ít nhất là 50 tác phẩm khác nhau.

E.FIAP/g: có trên 300 tác phẩm được công nhận với ít nhất là 100 tác phẩm khác nhau.

E.FIAP/p: có trên 600 tác phẩm được công nhận với ít nhất là 200 tác phẩm khác nhau.

Ngoài yêu cầu trên c̣n phải có:

E.FIAP/b có 3 ảnh đoạt giải thưởng ở mỗi nước khác nhau.

E.FIAP/s có 4 ảnh đoạt giải thưởng ở mỗi nước khác nhau.

E.FIAP/g có 5 ảnh đoạt giải thưởng ở mỗi nước khác nhau.

E.FIAP/p có 6 ảnh đoạt giải thưởng ở mỗi nước khác nhau.

Những ảnh đoạt giải thưởng phải khác những ảnh gửi trước đến nay.

Mỗi năm chỉ có một E.FIAP hạng được xét trao tặng theo tuần tự đồng, bạc, vàng hay bạch kim

Huy hiệu E.FIAP các hạng được phủ men đỏ, được gắn trên miếng kim loại tượng trưng cho thứ hạng: màu đồng, màu bạc, màu vàng và màu bạch kim.

M.FIAP, ES.FIAP, Hon.EFIAP qui định không thay đổi. Các tờ khai phải ghi bằng 1 trong các ngôn ngữ mà FIAP sử dụng, được gửi tới Ban Thư kư FIAP (miễn phí). Các tước hiệu này sẽ được Ban Thứ kư FIAP họp và quyết định.

Lệ phí cho mỗi lần phong tước hiệu là 50 Euro.

Các qui định mới này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2010.
 
Page: 1     Lần đọc: 2325 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc