About Us
Main menu
Số truy cập: 7100151
Nhiếp Ảnh Gia Huỳnh Ngọc Dân
VN-USPA (06/02/08)
Nhiếp-ảnh-gia Huỳnh-Ngọc-DÂN, thành-viên Ban Chấp-hành Câu-lạc-bộ Nhiếp-ảnh Gia-Định là người đi nhiều, chụp nhiều và chiếm nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ảnh quốc-nội cũng như ngoại-quốc..

Ông vừa đi sáng-tác ảnh tại miền Bắc Miến-Điện (quốc-gia vừa phải gánh chịu trận thiên-tai làm chết hàng trăm ngàn người tại miền Trung và Nam, trong thung-lũng sông Irrawaddy, c̣n có tên gọi là Ayeyarwady). Chuyến đi đưa ông tới vùng Tam-Giác Sắt nổi tiếng của Miến-Điện, nơi đây, trong số các ảnh ông chụp, có chân-dung mấy thiếu-nữ Miến-Điện "cổ dài", nổi tiếng gần như khắp thế-giới với những ṿng đeo cổ truyền-thống của địa-phương.

Chúng tôi mạn phép nhiếp-ảnh-gia Huỳnh-Ngọc-DÂN được tŕnh bày vài ảnh sau đây cùng thân-hữu nhiếp-ảnh.
 
Page: 1     Lần đọc: 3758 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc