About Us
Main menu
Số truy cập: 7013344
Cảm Tạ : Our Wedding Day Vinh&Sophie
VN-USPA (08/06/13)




Cảm Tạ

Chúng tôi Trần Văn Lư (hội viên) Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt-Mỹ-VNUSPA. Thay mặt gia đ́nh họ TRẦN, xin tri ân tất cả các bạn "đồng môn" - Các ACE hội viên và toàn thể Lănh Đạo VNUSPA, đă giúp gia đ́nh chúng tôi thực hiện H́nh Ảnh & Video cho con trai chúng tôi là Vinh Trần & Sophie có những Tác Phẩm cưới "tuyệt vời". Chúng tôi rất vui đă nhận lănh phần quyền lợi của VNUSPA dành cho mỗi hội viên của Hội. Chúng tôi hănh diện được là thành viên của Đại Gia đ́nh Hội Ảnh Nghệ-Thuật Việt-Mỹ (VNUSPA).

Kính Trọng

Trần Văn Lư và gia đ́nh


 
Page: 1     Lần đọc: 1214 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc