About Us
Main menu
Số truy cập: 7013620
Cao Phó
VN-USPA (10/27/12)Lễ tang được cử hành tại nhà thờ huyện B́nh Đại . Sau đó được an táng lúc
9:00am ,ngày 29 tháng 10 năm 2012 tai Đất Thánh Huyên B́nh Đại
.


 
Page: 1     Lần đọc: 1294 Top   Print
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc